Se incarca ... ...
Conditii generale de calatorie

CONTRACT DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ................ din data de ...........................


Prezentul contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice (denumit in continuare “Contractul”), a fost incheiat intre: Agentia ETI EXPRESS TRAVEL INTERNATIONAL GmbH, cu sediul in Wien, Karlsplatz 3, tel.: 0043(0)1-5124216, e-mail: info@eti.at, reprezentanta in Romania: EXPRESS TRAVEL INTERNATIONAL SRL, sediul social in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, Nr 14-16, cam 208, Tel: 0040-364 403 520, 403 522, Email: info@eti-romania.ro Web: www.eti-romania.ro, in calitate de organizator, in baza contractului de agentie nr. ..................... din data de ............................., denumita in continuare “Agentia” sau “Agentia Organizatoare”,

Prin mandatar ............................................................., avand sediul social in ................................................, str. ......................................, nr. ......, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .........................................., cod de inregistrare fiscala .................................., cont bancar ...................................................................., deschis la ......................................................, titular a licentei de turism nr. ........................ din data de ..........................., tel.: .............................., e-mail: .................................................................... reprezentata prin ............................... denumita in continuare “Agentia Intermediara”, in baza contractului de agentie nr. ........................ din data de ................... dintre Agentie si Agentia Intermediara

Si

Turistul/reprezentantul turistului, ......................................................., domiciliat in ..............................., telefon ........................................., posesor al actului de identitate ................................ seria .......... numarul ............................................. eliberat de .............................................., la data de ........................, (denumit in continuare “Turistul”),

Prezentul Contract a fost incheiat in concordanta cu prevederile Ordonantei nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative (denumita in continuare “Ordonanta”). Prevederile prezentului Contract se completeaza cu dispozitiile corespunzatoare din Ordonanta. Termenii folositi in Contract au semnificatia data de Ordonanta.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul Contractului il constituie punerea spre vanzare de catre Agentie a pachetului de servicii turistice (denumit in continuare “Pachetul”) care este inscris in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt inscris similar (denumite in continuare “Documentele de calatorie”), anexa la prezentul Contract, precum si eliberarea documentelor de plata si calatorie.
1.2. Descrierea completa a Pachetului comercializat prin intermediul prezentului Contract reprezinta anexa la Contract si face parte integranta din acesta.

2. INCHEIEREA CONTRACTULUI
2.1. Contractul se considera incheiat, dupa caz, in oricare dintre situatiile urmatoare: a) la momentul semnarii lui de catre Turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate online prin intermediul mijloacelor electronice, atat timp cat Turistul primeste un exemplar sau confirmarea Contractului pe suport de hartie sau, in cazul in care este de acord, pe un alt suport durabil; b) la momentul in care Turistul primeste confirmarea rezervarii de la Agentia Intermediara, aceasta din urma avand obligatia de a informa Turistul prin mijloacele convenite in scris (e-mail, telefon, fax etc.) daca rezervarea solicitata s-a confirmat, atat timp cat Turistul primeste un exemplar sau confirmarea Contractului pe suport de hartie sau, in cazul in care este de acord, pe un alt suport durabil;
2.2. In situatia in care, prin prezentul Contract, o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, conditiile contractuale stipulate in acesta se extind in mod automat asupra tuturor persoanelor pentru care au fost achitate serviciile.
2.3. Agentia Intermediara, in calitate de mandatar al Agentiei, va mentine legatura intre Turist si Agentie, facilitand transmiterea informatiilor si documentelor intre Turist si Agentie in vederea derularii Contractului.

3. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Pretul Contractului este de ............................ . Pretul cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei Intermediare si TVA (denumit in continuare “Pretul”).

3.2. MODIFICAREA PRETULUI
3.2.1. Agentia poate modifica Pretul in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, din motive independente de vointa sa, potrivit prezentului articol. Modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de Pret va fi detaliat de catre Agentie.
3.2.2. Modificarea poate avea loc numai ca urmare a variatiilor costurilor carburantilor sau al altor surse de energie, nivelului taxelor sau comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in Contract, impuse de terte parti care nu au o implicare directa in executarea Pachetului, inclusiv cresterea nivelului redeventelor si al taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente Pachetului.
3.2.3. Agentia va notifica cresterea valorii Pretului, precum si modalitatea de calcul aferenta pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii Pachetului. Partile inteleg si accepta faptul ca modul de calcul al Pretului modificat in conditiile prezentului articol reprezinta singura modalitate de determinare a Pretului modificat, neexistand, la data semnarii Contractului, o modalitate de determinare a eventualelor modificari ale Pretului.
3.2.4. Agentia are obligatia reducerii Pretului in mod corespunzator in situatia in care scaderea costurilor prevazute la art. 3.2.2 are loc dupa incheierea Contractului si inainte de inceperea executarii Pachetului. Agentia are dreptul de a deduce cheltuielile administrative efective din rambursarea totala datorata Turistului. La solicitarea acestuia, Turistul are dreptul de a primi dovezile cheltuielilor administrative in cauza.
3.2.5. In situatia in care Agentia propune sa mareasca Pretul cu mai mult de 8%, Turistul are posibilitatea ca, intr-un termen rezonabil specificat de Agentie, sa accepte modificarea propusa ori sa inceteze Contractul fara vreo penalitate de incetare. Agentia va rambursa toate platile efectuate de catre sau pe seama Turistului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii Contractului in aceste conditii.
3.2.6. In cazul in care inceteaza Contractul, Turistul poate accepta un alt pachet, atunci cand acesta este de o calitate echivalenta sau superioara. In situatia in care noul pachet are drept consecinta scaderea calitatii ori are un cost mai redus, Turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

3.3. MODALITATI DE PLATA
3.3.1. La incheierea Contractului se percepe un avans de 30% din Pret sau, dupa caz, plata integrala a acestuia, in functie de modalitatea prevazuta in prezentarea Pachetului.
3.3.2. Cu exceptia avansului, plata Pretului trebuie efectuata cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de plecare, cel mai tarziu in momentul ridicarii Documentelor de calatorie.
3.3.3. In situatia in care Contractul se incheie cu mai putin de 30 de zile calendaristice inainte de executarea Pachetului, la momentul incheierii Contractului devine scadenta si plata integrala a Pretului. Confirmarea rezervarii va fi transmisa fara intarziere Turistului. Dupa receptia confirmarii platii, documentele de calatorie vor fi transmise, depozitate sau predate.
3.3.4. Plata serviciilor turistice externe aferente Contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in Contract

3.4. INTARZIERI LA PLATA
In cazul in care plata avansului sau plata sumei ramase din Pret nu este receptionata in termen de 5 zile de la primirea notificarii privind neplata, Agentia poate rezilia unilateral Contractul, fara interventia instantei sau indeplinirea oricarei alte formalitati, percepandu-se o despagubire corespunzatoare, impreuna cu taxa de anulare convenita pentru cazul rezilierii din cauza Turistului. Rezilierea unilaterala a Contractului va produce efecte de la data primirii de catre Turist a notificarii de reziliere.

4. OBLIGATIILE AGENTIEI INTERMEDIARE/ORGANIZATOARE
4.1. Agentia se obliga sa furnizeze Turistului, prin Agentia Intermediara, un bon de comanda, numai in situatia solicitarii unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie a Agentiei si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori ori in cazul solicitarii unor pachete a caror rezervare nu este efectuata online de catre Turist. In cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care se regasesc in oferta proprie a Agentiei sau daca exista deja confirmare asupra rezervarii din partea altor prestatori, Agentia Intermediara poate furniza Turistului un bon de comanda, daca considera necesar.
4.2. Agentia are obligatia de a informa Turistul, prin Agentia Intermediara, cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii calatoriei, in cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale Contractului, cum ar fi: serviciile incluse in Pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de cazare etc.
4.3. Cu exceptia celor prevederilor art. 3.2, Agentia are dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului Contract in situatia in care modificarea este nesemnificativa, iar Agentia il informeaza pe Turist, prin Agentia Intermediara, cu privire la modificare intr-un mod clar, inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil.
4.4. Agentia, prin Agentia Intermediara, are obligatia sa furnizeze Turistului, in scris sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu Turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin de 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de catre Turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse, cu exceptia calatoriilor cu avionul, unde Agentia nu este responsabila de repartajarea locurilor ca urmare a efectuarii check-in-ului la aeroport; b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a Agentiei Organizatoare si/sau a Agentiei Intermediare ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea Agentiei Organizatoare si/sau a Agentiei Intermediare in scopul comunicarii eficiente cu acesta, solicitarii de asistenta atunci cand Turistul se afla in dificultate sau reclamarii oricarei neconformitati sesizate in timpul executarii Pachetului; c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului; d) obligatiile Turistului prevazute la art. 6.6, 6.7 si 6.8. 4.5. Agentia este obligata sa acorde prompt asistenta Turistului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia Intermediara/Organizatoare, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita.
4.6. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate Turistului aflat in dificultate, inclusiv in circumstante inevitabile si extraordinare, in special prin: a) furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; b) efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea Turistului in gasirea unor servicii de calatorie alternative.
4.7. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Turistul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.
4.8. Nu se pot da informatii catre terti, in ceea ce priveste numele participantilor la calatorie sau locul unde se afla Turistul, nici macar in cazuri deosebite, cu exceptia faptului cand Turistul solicita expres ca aceasta informatie sa fie divulgata. Cheltuielile generate de transmiterea urgenta a unor informatii vor fi suportate de catre Turist. Din acest motiv este recomandat ca Turistul sa comunice membrilor de familie locul de sedere pe durata calatoriei.
4.9 Agentia Intermediara isi asuma obligatia de a transmite Agentiei Organizatoare cerintele speciale ale Turistului si de a le trata cu seriozitate. Cerintele speciale vor fi supuse reconfirmarii de catre Agentia Organizatoare, neefiind incluse in pachetul turistic comandat. Agentia Intermediara si Agentia Organizatoare nu isi asuma raspunderea pentru acele cerinte speciale nereceptionate sau cele pe care nu le-au confirmat. Turistul ia la cunostinta faptul ca nici Agentia Intermediara, nici Agentia Organizatoare nu garanteaza onorarea cerintelor speciale, desi in toate cazurile se vor depune toate eforturile posibile si rezonabile satisfacerii acestora.
4.10. Agentia Intermediara are obligatia de a pune la dispozitia Agentiei – la cererea acesteia - contractele de comercializare a pachetelor turistice, incheiate in numele Agentiei, pentru pachetele/serviciile turistice organizate de Agentie.

5. DREPTURILE AGENTIEI
5.1. Agentia, prin Agentia Intermediara, are dreptul de a incasa la timp Pretul, potrivit dispozitiilor prezentului Contract.
5.2. Agentia are dreptul de a modifica conditiile prevazute in Pachet, in limitele prevazute de prezentul Contract si de prevederile legale in vigoare.

6. OBLIGATIILE TURISTULUI
6.1. In situatia in care Contractul se incheie pentru un sejur de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, Turistul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regula la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula, la ora 11:00 a zilei de iesire inscrise pe Documentele de calatorie. In cazul sejururilor de odihna/tratament cu locul de desfasurare in strainatate, cazarea se face de obicei dupa ora 14:00 a zilei de intrare si se termina, de regula, pana la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe Documentele de calatorie. In toate cazurile, Turistul are obligatia de a se informa la receptia hotelului despre regulile de check-in/check out aplicabile pentru unitatea de cazare aleasa. Turistul are obligatia de a suporta eventuale costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus.
6.2. Turistul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la art. 4.2 sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, ori, in cazul in care se aplica clauzele prevazute in art. 8.5 lit. b) si c), hotararea sa de a opta pentru: a) denuntarea unilaterala a Contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale Contractului.
6.3. In cazul in care Turistul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art. 4.2, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si Turistul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
6.4. In situatia in care Turistul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele Turistului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre Turist.
6.5. Daca Turistul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a Contractului la momentul respectiv si incheierea unui nou contract, cu aplicarea penalitatilor prevazute la art. 10.
6.6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
6.7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si Documentul de calatorie, in vederea acordarii serviciilor prevazute in Pachet. In cazul in care Turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
6.8. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Turist a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Turistului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care Turistul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
6.9. Agentia recomanda Turistilor contactarea acesteia sau a Agentiei Intermediare cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
6.10. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Turist ca urmare a nerespectarii acestui articol.
6.11. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Turist a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.
6.12. In cazul in care Turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza Pachetul refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.13. Turistul are obligatia de a comunica Agentiei orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii Pachetului fara intarzieri nejustificate, tinand cont de circumstantele cazului. In caz contrar, omisiunea comunicarii poate fi considerata o responsabilitate partiala ce i se poate imputa, fapt ce ii poate diminua pana la un anumit nivel eventuala pretentie de despagubire.
6.14. Turistul ia cunostinta de faptul ca serviciile pe care acesta le contracteaza si care nu sunt parte integranta a prezentului Contract sau nu sunt furnizate de catre Agentia Intermediara sau Agentia Organizatoare, inclusiv serviciile de la destinatia prevazuta in Contract, se afla sub responsabilitatea respectivului prestator local, iar Agentia Intermediara si Agentia Organizatoare nu isi asuma responsabilitatea pentru efectuarea sau calitatea efectuarii prestatiilor in cauza, precum si nici asupra oricaror consecinte ale incheierii respectivelor contracte de prestari servicii.

7. DREPTURILE TURISTULUI
7.1.In situatia in care, inainte de inceperea executarii Pachetului, Agentia este constransa a modifica semnificativ principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, astfel cum acestea sunt enuntate la art. 7.3, ori nu poate indeplini cerintele speciale ale Turistului, astfel cum au fost acceptate de Agentie, Turistul are posibilitatea ca, intr-un termen rezonabil specificat de Agentie, sa accepte modificarea propusa ori sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare. Agentia ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama Turistului, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii Contractului.
7.2.In cazul in care Turistul inceteaza Contractul in conditiile art. 7.1, acesta poate accepta un alt pachet, atunci cand acesta este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara. In situatia in care noul pachet are drept consecinta scaderea calitatii ori are un cost mai redus, Turistul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.
7.3.Principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie sunt urmatoarele:
a) destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si, in cazul in care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse;
b) mijloacele de transport, caracteristicile si categoriile acestora, locurile, datele si orele de plecare si de intoarcere, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport. In cazul in care nu este inca stabilita ora exacta, Agentia informeaza Turistul cu privire la ora aproximativa de plecare si de intoarcere;
c) locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie;
d) serviciile de masa oferite;
e) vizitele, excursiile sau alte servicii incluse in Pret;
f) daca nu este clar din context, faptul ca oricare dintre serviciile de calatorie vor fi furnizate Turistului ca parte a unui grup si, in acest caz, in masura posibilului, dimensiunea aproximativa a grupului;
g) daca posibilitatea Turistului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orala efectiva, limba in care vor fi furnizate serviciile respective;
h) situatia in care calatoria sau vacanta este adaptata in general pentru persoanele cu mobilitate redusa si, la cererea Turistului, informatii precise privind gradul de adecvare a calatoriei sau vacantei, luand in considerare nevoile Turistului.
7.4.In cazul in care Turistul denunta unilateral Contractul in temeiul art. 6.2 sau Agentia anuleaza calatoria inaintea datei de plecare, Turistul are dreptul, alternativ:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret, in sensul rambursarii diferentei de pret dintre cele doua pachete turistice, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea Contractului.
7.5.In toate cazurile mentionate la art. 7.4, Turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau in baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neindeplinirea prevederilor Contractului, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut din cauza nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in Contract, iar Agentia a informat in scris Turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitatii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art. 8.5 lit. b);
c) anularea s-a facut din vina Turistului.
7.6. Turistul are dreptul sa denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, Contractul, iar in cazul in care denuntarea unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor art. 10, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul Pretului.

8. RASPUNDERE
8.1. Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic, in situatia in care, in cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere acordul Agentiei care deruleaza programul turistic, modifica orele de zbor.
8.2. Pentru intarzierile mentionate la art. 8.1, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
8.3. Agentia nu va despagubi Turistul in situatia in care, in cazul achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), cu conditia de a fi inlocuita cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial.
8.4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in Contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere Turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea Pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie Turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite Turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al Turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
8.5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin Contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin Contract se datoreaza Turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia/ Agentia Intermediara, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate Turistului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in Contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
8.6. Turistului i se face cunoscut prin prezentul Contract ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din Contract sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.
8.7. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia.
8.8. Exceptand faptele savarsite in mod voit sau neglijent, Agentia si Agentia Intermediara nu sunt obligate sa isi asume raspunderea pentru obiectele care de obicei nu fac parte din bagajul unui Turist. Nu este inclus cazul in care Agentia si Agentia Intermediara le-a preluat spre pastrare, cunoscand aceste circumstante.
8.9. In conformitate cu prevederile art. 14 din Ordonanta, in cazul in care serviciile de calatorie nu sunt executate conform Contractului, Turistul se poate indrepta fie impotriva Agentiei, fie impotriva Agentiei Intermediare.

9. REMEDIEREA NECONFOMITATILOR EXECUTARII PACHETULUI
9.1. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu Contractul, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: a) neconformitatea nu poate fi remediata; b) remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
9.2. Daca remedierea nu poate avea loc, se aplica despagubirile.
9.3. Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 9.1, in cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Turist, Turistul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Turistul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
9.4. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in Contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru Turist, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii Pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in Contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Turistului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit.
9.5. In conditiile art. 9.4, in cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii Pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala. Daca aceste schimbari au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in Contract, Agentia acorda Turistului o reducere adecvata a Pretului.
9.6. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in Contract sau reducerea de Pret acordata este neadecvata.
9.7. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Turistul respinge serviciile alternative propuse, Turistul are dreptul, dupa caz, la reducerea Pretului si/sau la despagubiri in conformitate cu art. 10, fara a inceta Contractul.
9.8. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea Pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre Turist, acesta poate inceta Contractul fara plata unei penalitati de incetare si, dupa caz, poate sa ceara, in conformitate cu art. 10, reducerea Pretului si/sau despagubiri.

10. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI
10.1. In cazul in care Turistul care a incheiat Contractul si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, Contractul se considera reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Turistului cu retinerea penalizarilor prevazute la art. 10.8.
10.2. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
10.3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea Pachetului, Turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentia prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
10.4. Penalizarile echivalente cu cele indicate la acest articol se aplica si in cazul in care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii din alte motive ce tin de persoana acestuia.
10.5. Toate sumele mentionate la art. 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 se vor retine de catre Agentia Intermediara din avansul sau Pretul Pachetului achitat de Turist, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
10.6. Turistul nu are dreptul la despagubiri pentru daune in cazul in care Agentia dovedeste ca neconformitatea apare intr-una din urmatoarele situatii:
a) este imputabila Turistului;
b) este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in Contractul si este imprevizibila sau inevitabila;
c) este cauzata de circumstante inevitabile si extraordinare.
10.7. In situatia in care, la solicitarea Turistului cu cel mult 30 de zile inainte de plecare, este modificat continutul Pachetului, iar modificarea se refera la perioada calatoriei, destinatia turistica, locatia turistica, data de pornire, cazare, masa sau mijloc de transport, Agentia va percepe o suma de 30 Euro per participant. In cazul modificarilor efectuate dupa acest termen, Agentia poate sa aplice penalizarile aferente rezilierii Contractului.
10.8. Agentia are obligatia de a comunica Turistului penalitatile ce pot decurge ca urmare a anularii serviciilor contractate din motive proprii, dupa cum urmeaza:
a) 10% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face pana la 30 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 29 – 20 zile calendaristice inainte de data plecarii;
c) 50 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 19 - 10 zile calendaristice inainte de data plecarii;
d) 65% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 9 - 4 zile calendaristice inainte de data plecarii;
e) 85% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval mai mic de 3 zile calendaristice inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program.

11. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Turistul are dreptul sa inceteze Contractul inainte de inceperea executarii Pachetului, fara a plati vreo penalitate de incetare in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea Pachetului sau care afecteaza in mod semnificativ transportul pasagerilor la destinatie. In acest caz, Turistul are dreptul la o rambursare completa a oricarei plati efectuate pentru Pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentara.
11.2. Agentia poate inceta Contractul si poate oferi Turistului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru Pachet, dar nu este raspunzatoare pentru plata unor despagubiri suplimentare, in oricare dintre urmatoarele cazuri:
a) numarul de persoane inscrise pentru participarea la Pachet este mai mic decat numarul minim stabilit in Contract, iar Agentia il instiinteaza pe Turist cu privire la incetarea Contractului in termenul stabilit in Contract, dar nu mai tarziu de:
1. 20 de zile inainte de inceperea executarii Pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
2. sapte zile inainte de inceperea executarii Pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
3. 48 de ore inainte de inceperea executarii Pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
b) Agentia nu poate executa Contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare si instiinteaza Turistul cu privire la incetarea Contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii Pachetului.
11.3. Agentia poate rezilia Contractul in cazul in care Turistul disturba in mod constant derularea calatoriei, avand un comportament inacceptabil in cadrul unei calatorii in grup, in pofida avertismentelor repetate. In acest caz, Turistul este obligat sa acopere eventualul prejudiciu produs Agentiei.

12. RECLAMATII
12.1. In cazul in care Turistul nu este multumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea Pachetului. Sesizarea se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei Intermediare si Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai Agentiei Intermediare si/sau Agentiei). Datele de contact ale Agentiei/ Agentiei Intermediare:

Telefon: .................................................. Fax: ......................................................... E-mail: ........................................................................................................................................
12.2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, Turistul va depune la sediul Agentiei Intermediare o reclamatie in scris, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 30 de zile calendaristice, sa comunice Turistului despagubirile care i se cuvin, dupa caz.

13. ASIGURARI
13.1. Agentia a incheiat cu Societatea de Asigurare ZURICH INSURANCE plc Niederlassung Fur Deutchland, cu sediul in FRANKFURT AM MAIN, Platz der Einheit 2, Polita de asigurare nr. 701.015.170.946 valabila pana la data de 31.12.2019, in conditiile legislatiei Europene in vigoare, afisata pe pagina web a Agentiei (adresa web: www.eti-romania.ro ) astfel incat Turistul sa fie asigurat pentru pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei.
13.2. Conditiile in care Turistul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
13.2.1. In cazul in care Agentia nu efectueaza repatrierea Turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. In aceasta situatie, societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa dupa intoarcerea Turistului acasa, in conditiile politei de asigurare incheiate intre Agentie si societatea de asigurare.
13.2.2. In cazul in care Turistul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie sa trimita documentele justificative catre Agentia Intermediara prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Turistul are obligatia sa pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii Pachetului sau de la data repatrierii.
13.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in legatura cu solicitarea adresata Agentiei Intemediare privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevazute la art. 13.2.2.
13.2.4. In cazul in care Turistul nu a primit sumele solicitate de la Agentia Intermediara in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de catre aceasta, atunci are loc evenimentul asigurat.
13.2.5. In termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Turistul are obligatia de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
13.2.6. Documentele justificative constau in principal in:
a) Contractul;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 13.2.2, 13.2.3 si 13.2.5;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), in cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, in cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite Turistului si alte documente justificative.
13.2.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de Turist in conformitate Contractul si nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
13.2.8. Despagubirea va fi platita in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de catre societatea de asigurare a documentelor justificative de la Turist.
13.2.9. In cazul in care, dupa plata despagubirii, Agentia plateste debitul catre Turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despagubirea primita, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentand debitul.
13.2.10. Facultativ, Turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno sau altor tipuri de asigurari de calatorie. Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare.
13.2.11. Agentia nu se face vinovata de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate in politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei/Agentiei Intermediare, deoarece aceasta este doar intermediar intre Turist si asigurator.

14. TRANSFERUL CONTRACTULUI
14.1. In cazul in care Turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile Pachetului, cu obligatia de a anunta in scris Agentia Intermediara cu cel putin 7 zile inaintea datei de plecare. In acest caz, intre Turistul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terta persoana (cesionarul) si Agentia (debitor cedat), prin Agentia Intermediara, urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la Pachet. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului, insa niciodata Agentiei / Agentiei Intermediare (debitorului cedat).
14.2. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata Pretului si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
14.3. Agentia informeaza persoana care transfera Contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile si nu depasesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului Contractului.
14.4. Agentia prezinta persoanei care transfera contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea Contractului.

15. ANEXE LA CONTRACT
Documentele Contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz;
b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte inscrisuri/etc. ale Agentiei puse la dispozitia Turistului, in format tiparit sau pe suport electronic;
d) Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

16. DISPOZITII FINALE
16.1. Prezentul Contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
16.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului Contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei.
16.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul.
16.4. Turistul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei si i-a pus la dispozitie, anterior semnarii prezentului Contract, toate informatiile precontractuale mentionate la art. 5 din Ordonanta. Prin semnarea acestui Contract sau prin acceptarea Pachetelor, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice, Turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta Agentiei.
16.5. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila, in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente din Romania.
16.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

 

Agentia ETI EXPRESS TRAVEL INTERNATIONAL GmbH                                                                                         Turist
Prin Agentia Intermediara ............................................
Reprezentata de ...................................................                                                                         

___________________________________________                                           ____________________________________________________________